'Werken aan een toekomst voor het verleden'

Stadsherstel Schiedam, de werknaam voor Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS), Stichting Monumentenbeheer Schiedam (SMbS) en Stichting Restauratie Hoogstraat Schiedam l en ll (SRHS l en SRHS ll) zet zich sinds 1986 in voor het behoud van beeldbepalende, historisch of cultureel waardevolle panden in de gemeente Schiedam.
Wordt Donateur
Coördinator: Margaret Rijntalder

Adres:
Pand Paulus
Korte Haven 125
3111 BH Schiedam
Nederland
T 010 427 06 40
E info@stadsherstel-maassteden.nl


Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam
Stadsherstel Schiedam is sinds 2013 de werknaam voor 4 stichtingen die zich bezighouden met het behoud en beheer van monumentale en beeldbepalende objecten in de gemeente Schiedam met name in het historisch centrum.
Een van de stichtingen is Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam, opgericht op 25 februari 1986.

Doelstelling
De stichting heeft ten doel initiatieven te nemen en te begeleiden die de instandhouding beogen van als rijks- respectievelijk gemeentelijke monumenten aangemerkte panden, alsmede van andere objecten die naar het oordeel van het bestuur van de stichting beeldbepalend, historisch- of cultureel waardevol zijn in de gemeente Schiedam.
Het vorenstaande sluit niet uit dat gezamenlijke activiteiten kunnen worden uitgevoerd met organisaties die overeenstemmende doelen nastreven.

Zij tracht dit doel te bereiken door
  • Het ontwikkelen van plannen en beheren van panden waarbij de nadruk valt op de volkshuisvesting en prioriteit wordt gegeven aan monumenten en beeldbepalende panden
  • Het bevorderen van het herstel en vernieuwing van het bouwkundig bestand binnen de historische binnenstad van Schiedam
  • Het begeleiden van planontwikkelingen van particulieren en organisaties
  • Het gebruikmaken van alle overige wettige middelen, welke kunnen bijdragen aan het bereiken van de doelstelling van de stichting.
ANBI
Stichting Beschermd Stadsgezicht Schiedam (SBSS) heeft een Culturele ANBI status. Het is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Voor donateurs is deze status zeer aantrekkelijk. Het betekent dat een donatie aan SBSS volledig fiscaal aftrekbaar is, mits de hoogte van het bedrag voldoet aan de door de belastingdienst gestelde eisen. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

SBSS is de oorsprong van Stadsherstel Schiedam. Vanuit deze stichting verrichten wij o.a. haalbaarheidsonderzoeken. Afhankelijk van de resultaten van deze onderzoeken, gaan wij fondsen werven voor de realisatie van de plannen. De realisatie wordt door één van de andere stichtingen uitgevoerd.

Wilt u meer weten over een donatie aan onze stichting, klik dan hier of neem contact met ons op.

Algemene gegevens
Kamer van Koophandel: 41141962
BSN/RSIN/(so)finummer: 0085.88.594
Korte Haven 125
3111 BH  Schiedam
Tel: 010 4270640
info@stadsherstel-schiedam.nl
www.stadsherstel-schiedam.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter de heer W. van Biezen
Vice-voorzitter mevrouw drs. E. van Collenburg – in ’t Hout
Penningmeester de heer F. van Maanen
Secretaris de heer mr. M. van Emden
Lid de heer P. Smits
Lid de heer S. Rutten

Bestuursvergoeding
In de statuten is opgenomen dat de bestuursleden uit hoofde van hun functie geen beloning genieten voor hun werkzaamheden.


Download SBSS Jaarrekening 2018
Download SBSS Jaarrekening 2017

Download SBSS Jaarrekening 2016
Download SBSS Jaarrekening 2015
Download SBSS Jaarrekening 2014
Download SBSS jaarrekening 2013
Download SBSS Jaarrekening 2012

Download het jaarverslag 2016
Download het jaarverslag 2015
Download het jaarverslag 2014
Download het jaarverslag 2013
Download het jaarverslag 2012